Program SMC Celje

SMC Celje – Program za Mestno občino Celje 2018-2022

Zavzemamo se za:

Celje kot MESTO PRILOŽNOSTI, UREJENO in PREPOZNAVNO

 

MESTO PRILOŽNOSTI

Celje kot razvojno usmerjeno, konkurenčno in družbeno odgovorno mesto. V mestu bomo zagotovili pogoje za hiter gospodarski razvoj in s tem ohranjali delovna mesta ter ustvarjali priložnosti za nova.

 

UREJENO, ZDRAVO IN ZELENO MESTO

V Celju bomo zagotovili skrbno premišljen razvoj mesta za vse prebivalce. Prebivalci si zaslužimo urejeno, zdravo in čisto okolje, dobro razvito cestno infrastrukturo ter vrhunsko kakovost občinskih storitev.

 

PREPOZNAVNO IN OBISKANO MESTO

Poskrbeli bomo, da bo Celje prepoznavno v Sloveniji in tujini. Celje bo ponovno postalo pomembno regijsko središče ter kulturno, športno, turistično in za bivanje privlačno mesto.

 

Da bo Celje mesto priložnosti, si bomo prizadevali, da:

 • se sprejme razvojno in moderno naravnan Občinski prostorski načrt, z zagotovitvijo industrijsko-poslovnih con, con za logistično dejavnost, stanovanjskih naselij ter dovolj javnih in zelenih površin za prebivalce;
 • se z občinskimi ukrepi vzpostavi ugodno okolje za gospodarski razvoj in spodbujanje investicij (z olajšavami pri komunalnih prispevkih, olajšavami pri nadomestilih za uporabo stavbnih zemljišč in z investicijsko naravnano prostorsko politiko);

 

Da bo Celje urejeno, zdravo in zeleno mesto, si bomo prizadevali, da:

 • se Celjska kotlina celovito ekološko sanira, s čimer se posledično zagotovi zdravo in čisto življenjsko okolje;
 • se uredi cestna infrastruktura za tranzitni promet, da se razbremeni promet skozi mesto (cesta Celje – Laško kot del 3. razvojne osi in obvoznica na Ljubečni);
 • se uredijo kolesarske poti, povezave javnega prometa med mestnim jedrom in ostalimi deli mesta ter postajališča za taksi službe;
 • bo Celje postalo mesto po meri invalidov (ustanovitev sveta invalidov, odprava ovir, ki invalidom omejujejo dostopnost in prehodnost, ustvarjanje možnosti za večjo socialno in družbeno vključenost invalidov);
 • se uredijo ekološki otoki v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih;
 • se mestnim četrtim in krajevnim skupnostim zagotovi večja avtonomija pri odločanju o njihovih projektih preko mehanizma participatornega proračuna.

 

Da bo Celje prepoznavno in obiskano, si bomo prizadevali, da se:

 

 • področje Šmartinskega jezera celovito uredi v rekreacijsko in turistično destinacijo (izgradnja plaže, očiščenje jezera) in izgradi Športno rekreacijski center na Špici (kajakaška proga z mestnim kopališčem);
 • da bo Celje privlačna in zanimiva turistična ciljna destinacija (lokalni turistični aranžmaji, spodbujanje kulinaričnega turizma, tematska vodenja po Celju, spodbujanje zasebnih turističnih nastanitev);
 • pridobi investitorja za gradnjo hotela s kongresnim centrom in ustanovi lokalno turistično agencijo; gradnja dvorane za različne glasbene dogodke;
 • vzpostavi povezava med mestom in Starim gradom (nihalka ali vzpenjača);
 • z vlaganjem v občinsko infrastrukturo ter spodbujanjem izobraževanja, aktivno razvija kulturne, športne in izobraževalne dejavnosti v občini (povečanje sredstev za društva in razvoj infrastrukture).

 

Vaš glas ZA SMC je glas ZA Celje!


SMC Celje – Program za Mestno občino Celje 2014-2018

Zavzemamo se za:

zdravo gospodarstvo z vzpodbujanjem mladih zagonskih podjetij, ustreznejšo podporo večjim in uveljavljenim podjetjem ter doslednim transparentnim delovanjem in upoštevanjem pravnih norm,

zdravo okolje s celovito okoljsko sanacijo in oživitvijo mestnega jedra,

zdravo družbo, ki zagotavlja kvalitetno, prijetno in kulturno bivanje vsem meščanom, tudi mladim in družinam.

SMC podpira:
• gospodarsko uspešno Celje
• zdravo in čisto Celje
• poplavno varno Celje
• inovativno in mlado Celje
• športno in navijaško Celje
• socialno in vključujoče Celje
• urejeno in zanimivo Celje
• urbano in kulturno Celje

Gospodarsko uspešno Celje:
1. Jasno in transparentno poslovanje in kadrovanje v občinskih podjetjih in javnih zavodih, ciljno usposabljanje občinskih uslužbencev za črpanje EU sredstev, racionalna in transparentna občinska uprava, javna podjetja in javni zavodi (gospodarno poslovanje; investicije v posodobitev);
2. Črpanje sredstev iz kohezijske politike 2014-2020: nadaljevanja trenda naraščanja izvedbe investicijski projektov (kljub omejenim sredstvom za zagotavljanje financiranja).
3. Učinkovito prostorsko načrtovanje (določitev industrijskih, poslovnih, trgovskih in rezidenčnih con, kot osnova za gospodarski razvoj, vlaganja, zagon gradbenih aktivnosti)
4. Alternativne možnosti plačevanja komunalnega prispevka (prilagoditev gospodarskim trendom, obročno plačevanje, pritegnitev investitorjev);

Zdravo in čisto Celje:
5. Celovita okoljska sanacija Celja kot enega najbolj degradiranih območij v Evropi: določitev koordinatorja med državnimi in lokalnimi sanacijskimi organi, priprava napotkov za vsa celjska gospodinjstva o preprečevanju vnosa onesnaženih sestavin v človeško telo (»kaj lahko za zdravo in čisto okolje storimo sami Celjani«), izobraževanje o okoljskih problemih in rešitvah v šolah in izobraževalnih centrih, uvedba neodvisnega monitoringa za posamezne dejavnike tveganja v Celju;
6. Izboljšanje kvalitete prehrane v celjskih osnovnih šolah z boljšimi jedilniki in pogostejšo uporabo ekoloških živil lokalnih pridelovalcev;
7. Na neizkoriščenih, ekološko neoporečnih zemljiščih v lasti MOC ob upoštevanju urbanističnih standardov omogočiti vrtičkarstvo, pri čemer imajo prednost socialno ogroženi meščani;

Poplavno varno Celje:
8. Zagotoviti dokončanje I. faze protipoplavnih ukrepov na področju MOC in izvedbo II. faze, ki vključuje tudi izgradnjo suhih zadrževalnikov v spodnji Savinjski dolini;

Inovativno in mlado Celje:
9. Okolje za rastoča podjetja (center za obstoječa in start-up podjetja) za širšo celjsko regijo z ugodnim najemom poslovnih prostorov in zagotovitev svetovanja (podjetniški know-how);
10. Preučiti možnosti za obnovo Rakuschevega mlina in Lanovža kot podjetniškega centra in/ali kulturnega središča;
11. Nadgradnja IT omrežja v širšem območju Celja: širokopasovne povezave v vsak dom, pospešeno uvajanje optičnega omrežja, razširitev Wi-Fi točke v centru mesta;
12. Zagotoviti pogoje za dostop do prvega stanovanja za mlade in mlade družine (stanovanjske zadruge);

Športno in navijaško Celje:
13. Izvedbo vsaj enega športnega evropskega ali svetovnega prvenstva letno mlajših kategorij v sodelovanju z lokalnimi športnimi klubi in panožno športno zvezo;
14. Vlaganje v športno-rekreativno infrastrukturo (izgradnja trim steze, ureditev kolesarske downhill proge na spodnjem delu smučišča na Celjski koči; novo teniško igrišče);
15. Izdelava jasnih meril za uporabo javne športne infrastrukture (koriščenje prostih kapacitet izgrajenih šolskih telovadnic za podporo športnim klubom v celjski regiji);

Socialno in vključujoče Celje:
16. Oskrba starostnikov s pomočjo na domu z zaposlovanjem brezposelnih oseb in glede na potrebe izgradnja varovanih stanovanj na prostoru za Knežjim dvorcem;
17. Nihče pod pragom revščine (uveljavljati vse oblike pomoči na enostaven, pregleden in pošten način);
18. Preprečevanje izseljevanja mladih (ukrepi za preprečevanje izseljevanja mladih so usklajeni z gospodarskimi in socialnimi strategijami razvoja mesta Celja tako, da mladim omogočamo pogoje za socialno in ekonomsko varnost in prihodnost);

Urejeno in zanimivo Celje:
19. Priprava in sprejem strategije prostorskega razvoja mestne občine Celje ter priprava novega občinskega prostorskega načrta MOC ter ustanovitev urbanistične pisarne (povezava med meščani in občinsko upravo, vključitev javnosti v razvoj mesta);
20. Vzpostavitev funkcije mestnega arhitekta kot strokovne in ne politične funkcije;
21. Celovito upravljanje s starim mestnim jedrom, njegova oživitev (zlasti z izboljšanjem gastronomsko-turistične, trgovske in storitvene ponudbe; vzpostaviti trajen sistem upravljanja poslovnih prostorov, ki bodo stimulativni za selitev v mesto)
22. Ureditev parkirišč pred blokovskimi naselji – na obstoječih površinah pridobiti vsaj za 30% več parkirnih prostorov ob upoštevanju najnovejših Evropskih smernice za projektiranje;
23. Ureditev prometa (ureditev javnega prometa, mestna taksi služba (standardi in nadzor), kolesarske steze, parkirišča za kolesa, mreža izposoje koles, invalidom prijazna mestna infrastruktura);
24. Celovit pristop k ureditvi mestnega parka (infrastruktura in vsebina);
25. Lepše ravnanje in sistematična skrb za mestna drevesa, zlasti v starem jedru, ob Savinjskem nabrežju in Mestnem parku z bolj aktivno vlogo Zavoda za gozdove in civilnih iniciativ; sajenje sadnih in okrasnih dreves na javnih površinah; vzpostavitev Drevesnega parka na območju bivšega vrtnarstva (obogatitev sprehajalne poti ob Savinji);

Urbano in kulturno Celje:
26. Spodbujanje kulinaričnega turizma v Celju (izboljšanje gastronomske ponudbe v Celju, vključno s Starim gradom ter spodbude za odprtje vsaj ene vrhunske gastronomske destinacije) – pomen kulinaričnega turizma v Sloveniji se veča;
27. Bogatejša in boljša turistična (trajnostni turizem) in kulturna ponudba v Celju za različne ciljne skupine (zdraviliški gostje, backpackerji, starejši, športniki, podjetja, obiskovalci sejma, udeleženci izobraževanj), uvedba koncertnih dogodkov ob Savinji, novi knjižnici in Mestnem parku;
28. Vsakodnevna tematska vodenja po Celju (npr. najlepši arhitekturni dosežki Celja, po poteh znanih Celjanov, neodkrite skrivnosti Celja, …);
29. Okrepiti finančno podporo nevladnim organizacijam, ki predstavljajo presežke kulturne ponudbe v Celju (kulturna vizija, urbana kultura, sodelovanje z deležniki).